BioMethaan Producenten produceerden 2.271 TWh biomethaan in 2022 in Nederland.

Waarvan 1.791 TWh voor het net en 480 TWh voor transport.

Reacties van VGGP-leden op de jaarverplichting Groen Gas - bijmengverplichting consultatie.
Die is te vinden onder: https://www.internetconsultatie.nl/groengas/reacties
Eind datum 8 september 2023.

De reacties zijn van leden en door het bestuur geclusterd.

Volatiliteit & Prijs :
De bijmeng verplichting zal tot variabele inkomsten voor producenten leiden. De opbrengst voor de producent bestaat uit de waarde van de GVO/GGE + de waarde van het gas.
De verplichting, ook met een verlengde levensduur voor de GVO, leidt tot -jaarlijks- bewegende GVO/GGE prijzen. De gasprijs is zelf ook zeer volatiel.
Voor vreemd vermogen verschaffers is met name bij nieuwe projecten een vaste en voorspelbare gas opbrengst van belang om kapitaal te verstrekken. Het verdient aanbeveling naast de bijmeng verplichting, toereikende SDE regelingen in stand te houden op dat nieuwe projecten financierbaar blijven.

Op dit moment wordt ca 225 mln m3 geproduceerd waarvan een deel voor langere tijd verkocht is. Door in 2025 al een extra vraag van 150 mln m3 te scheppen met als doel in 2030 1,6 miljard m3 te bereiken zonder maatregelen die -evenredig- groei van productie bevorderen, zal de prijs bij het maximum liggen en doorberekend worden aan het publiek. Mest(-co)vergisting biedt beperkt soelaas, door de lage biogas opbrengst van mest met hoge kapitaal investeringen en het beleid inzake meststoffen.

Vrije markt
Het systeem geeft een sterke rol aan de energiebedrijven in de bijmeng verplichting. Die zullen zo marges kunnen handhaven ten koste van consumenten.

Producenten hebben een shipper nodig om hun fysieke gas af te nemen. Na de invoering vallen alle aanbieders van shipping diensten in de bijmeng verplichting. Producenten die garanties van oorsprong verkopen buiten de bijmeng verplichting vrezen moeilijk een shipper kunnen vinden. 

Het geeft de energiebedrijven marktmacht , en privileges ten opzichte van de transport brandstof markt. De stukken gaan niet in op de uitwerking. Verwacht de minister dat producenten lang contracteren of dat producenten jaarlijks van shipper gaan wisselen?

Het niet toelaten van GVO uit andere EU-landen is bijzonder, terwijl wel RED-EU emissie berekeningen worden gehanteerd. Het is in strijd met Europees level playing field.


Effecten
Deze maatregel, net zoals het 2 BCM plan in NL en het 35 BCM plan in Europa richt zich vooral op verhogen van targets. Omdat het nauwelijks voorziet in oplossingen voor knelpunten op het vlak van; vergunningen, digestaat afzet en biomassa, leidt het vooral tot hogere prijzen voor de bestaande productie en vervolgens hogere grondstof prijzen voor de producenten. Prijsschommelingen laten zien dat de biomassaprijzen volgen als de gas- of GVO-prijs stijgt. Met de jaarverplichting zal (met name) gecertificeerde biomassa in prijs stijgen omdat de GGE net zoals HBE rechtstreeks eisen stelt aan de biomassa via duurzaamheids systemen als ISCC en NTA die de RED EU criteria volgen. Als de overheid incidentele (windfall) winsten wil belasten moet men ook heffen bij de biomassa leveranciers.

Doeltreffendheid In het wetsvoorstel, nog in de memorie van toelichting wordt veel gezegd over hoe er meer groen gas geproduceerd gaat worden. Mestvergisting wordt aangemoedigd vanwege de CO2 bonus uit de RED. De bijdrage van mest in de groen gas productie is beperkt, de investeringen zijn hoog en met beperkingen door het meststoffen beleid. De regeling voorziet vooral in een verschuiving van de aanwending van groengas naar de gebouwde omgeving. Die gaat de kosten dragen in plaats van de SDE of de transportsector. De bijmeng verplichting zonder flankerend beleid zal niet veel meer groen gas doen produceren of een beter investeringsklimaat scheppen.

Aanbevelingen
Regelgeving die meer productie moet stimuleren moet bewerkstelligen dat:
• de biomassa handel markt macht verschuift naar de vergisters, door bijvoorbeeld geschikt materiaal verplicht aan te bieden voor vergisting,
• inzetbare biomassa qua regelgeving verruimd wordt, en ook energiegewassen een rol krijgen, in lijn met buurlanden,
• vergunningverlening sneller afkomt, en vooral vereenvoudigd wordt,
• digestaat regelgeving versoepelt en beter concurreert met fossiele meststoffen,
Regelgeving die vrije markt stimuleert op dat deelnemers een liquide fluide markt voor inkoop van GVO krijgen moet bewerkstelligen dat:
• rapportage verplichtingen verlicht en vereenvoudigd worden en volledig aansluiten bij Europees gehanteerde systemen, m.n. ook voor CO2 berekening of priviliges voor bepaalde stromen (dubbeltelling etc).
• Er shipping aanbieders zijn buiten los van de bijmengverplichting.
• producenten vrij GVO en gas mogen verkopen in binnen- en buitenland.
• de energie bedrijven minder markt macht hebben,
• er shippers bestaan die los van de bijmeng verplichtingen shipping en balanceren aanbieden.